نوشته‌ها

اسیدی که سنگ را حل میکند

اسیدی که سنگ را حل میکند ، ماده ای که سنگ را خورد می کند ، موادی که سنگ را منفجر می کند مواد شامل حلال ها از جمله پانچر و اف ال ۲ اف ال ۳ می باشد و مواد تخریب کننده از جمله کتراک و راکتن و مواد انفجاری چند گزینه برای از بین بر…