نوشته‌ها

روش تولیدجوهر نمک

روش تولیدجوهر نمک

روش تولیدجوهر نمکروش تولیدجوهر نمکهیدروکلریک اسید با حل شدن هیدروژن کلرید در آب تهیه می‌شود. هیدروژن کلرید را می‌توان با روش‌های گوناگونی تولید کرد و این یعنی راه‌های زیادی برای ساخت هیدروکلریک اسید موجود است. تولید مقیاس بزرگ اسید کلریدری…