نوشته‌ها

برش بتون و برش سنگ

برش بتون و برش سنگ

برش بتون و برش سنگ  فعاليت هابرش بتون و برش سنگ1- برش بتن مسلح و غير مسلح (نه تخريب) در ابعاد مختلف با دستگاه هاي متناسب با محل2- برش مناطق داراي يك سطح آزاد3- برش سازه بتني حجيم با ابعاد و وزن هاي مختل…