نوشته‌ها

جوهر نمک چیست؟

جوهر نمک چیست؟

جوهر نمک چیست؟ مشخصات محصول جوهر نمک :نام شیمیایی : جوهر نمک.اسامی مترادف با جوهر نمک : جوهر نمک ، اسید کلریدریک، کلریدریک اسید ، هیدروژن کلراید ، اسید کلروهیدریک ، تیرک ، Hydrochloric acid گرید محصول :جوهر نمک صنعتی. ج…
روش تولیدجوهر نمک

روش تولیدجوهر نمک

روش تولیدجوهر نمکروش تولیدجوهر نمکهیدروکلریک اسید با حل شدن هیدروژن کلرید در آب تهیه می‌شود. هیدروژن کلرید را می‌توان با روش‌های گوناگونی تولید کرد و این یعنی راه‌های زیادی برای ساخت هیدروکلریک اسید موجود است. تولید مقیاس بزرگ اسید کلریدری…