نوشته‌ها

جوهر نمک چیست؟

جوهر نمک چیست؟

جوهر نمک چیست؟ مشخصات محصول جوهر نمک :نام شیمیایی : جوهر نمک.اسامی مترادف با جوهر نمک : جوهر نمک ، اسید کلریدریک، کلریدریک اسید ، هیدروژن کلراید ، اسید کلروهیدریک ، تیرک ، Hydrochloric acid گرید محصول :جوهر نمک صنعتی. ج…